Quản lý trung thực & ngăn ngừa tham nhũng

Quản lý trung thực và ngăn ngừa tham nhũng là nhiệm vụ cần thiết để đảm bảo công tác quản lý chung cư được thực hiện một cách hiệu quả. Duy trì quy trình quản lý minh bạch sẽ hạn chế tối đa các hành vi sai trái, thất thoát khi sử dụng nguồn quỹ, ngân sách và ảnh hưởng đến sự an toàn và sức khỏe của người cư dân tại khu chung cư đó.

Ban quản trị và Công ty quản lý cần xây dựng, ban hành và tuân thủ các hướng dẫn, quy định về tính trung thực, đảm bảo các thành viên/nhân viên của mình chấp hành đúng pháp luật cũng như tránh gây ra các xung đột lợi ích khác.

 

 

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.