Biện pháp chống tham nhũng

Ban quản trị/ Công ty quản lý nên thực hiện những biện pháp sau để chống tham nhũng:

  • Nên xây dựng một bộ quy trình, tiêu chuẩn rõ ràng và lưu trữ các tài liệu về việc lựa chọn các nhà cung cấp, các nhà thầu khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ….
  • Xây dựng quy trình thu phí và thanh toán khoa học, mạch lạc và thường xuyên thực hiện kiểm tra, kiểm toán tài chính.
  • Kiểm tra thường xuyên và đột xuất danh sách đỗ xe, danh sách cư dân để phát hiện các hành vi sai trái
  • Xây dựng chính sách lao động hợp lý và có lưu trữ các tài liệu về việc phân công/luân chuyển công tác/làm ngoài giờ, đổi ca, đổi vị trí và thực hiện việc kiểm tra đột xuất.

 

 

 

© 2021 PMC. All Rights Reserved.